Unicode Han Character 'kwukyel' (U+4EAA)

previous character next character

Unicode Han Data
kPseudoGB1 9393
kRSKangXi 8.5
kMandarin ye
kDefinition kwukyel
Encodings
HTML Entity (decimal) 亪
HTML Entity (hex) 亪
How to type in Microsoft Windows Alt +4EAA
UTF-8 (hex) 0xE4 0xBA 0xAA (e4baaa)
UTF-8 (binary) 11100100:10111010:10101010
UTF-16 (hex) 0x4EAA (4eaa)
UTF-16 (decimal) 20,138
UTF-32 (hex) 0x00004EAA (4eaa)
UTF-32 (decimal) 20,138
C/C++/Java source code "\u4EAA"
Python source code u"\u4EAA"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No