Unicode Han Character 'congratulate, celebrate' (U+6176)

previous character next character

Unicode Han Data
kVietnamese khánh
kJis0 2336
kCCCII 213F2E
kJapaneseKun YOI YOROKOBU
kKPS0 CFB8
kKSC0 4452
kGB1 3976
kCNS1992 1-6C63
kEACC 213F2E
kCNS1986 1-6C63
kHanyuPinlu qìng(51)
kTaiwanTelegraph 1987
kXerox 246:243
kCantonese hing3
kJapaneseOn KEI KYOU
kTang kiæ̀ng
kRSKangXi 61.11
kMandarin qìng
kKorean KYENG KANG
kSimplifiedVariant U+5E86
kXHC1983 0937.011:qìng
kBigFive BC79
kDefinition congratulate, celebrate
kHanyuPinyin 20903.090:qìng,qīng,qiāng
kHangul
kRSAdobe_Japan1_6 C+1818+53.3.12 C+1818+61.4.11
Encodings
HTML Entity (decimal) 慶
HTML Entity (hex) 慶
How to type in Microsoft Windows Alt +6176
UTF-8 (hex) 0xE6 0x85 0xB6 (e685b6)
UTF-8 (binary) 11100110:10000101:10110110
UTF-16 (hex) 0x6176 (6176)
UTF-16 (decimal) 24,950
UTF-32 (hex) 0x00006176 (6176)
UTF-32 (decimal) 24,950
C/C++/Java source code "\u6176"
Python source code u"\u6176"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No