Unicode Han Character 'congratulate, celebrate' (U+6176)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 1-6C63
kJapaneseOn KEI KYOU
kHanyuPinlu qìng(51)
kKorean KYENG KANG
kRSKangXi 61.11
kKPS0 CFB8
kXHC1983 0937.011:qìng
kJapaneseKun YOI YOROKOBU
kBigFive BC79
kRSAdobe_Japan1_6 C+1818+53.3.12 C+1818+61.4.11
kGB1 3976
kCNS1992 1-6C63
kCCCII 213F2E
kMandarin qìng
kJis0 2336
kSimplifiedVariant U+5E86
kEACC 213F2E
kKSC0 4452
kDefinition congratulate, celebrate
kCantonese hing3
kHangul
kVietnamese khánh
kTang kiæ̀ng
kHanyuPinyin 20903.090:qìng,qīng,qiāng
kXerox 246:243
kTaiwanTelegraph 1987
Encodings
HTML Entity (decimal) 慶
HTML Entity (hex) 慶
How to type in Microsoft Windows Alt +6176
UTF-8 (hex) 0xE6 0x85 0xB6 (e685b6)
UTF-8 (binary) 11100110:10000101:10110110
UTF-16 (hex) 0x6176 (6176)
UTF-16 (decimal) 24,950
UTF-32 (hex) 0x00006176 (6176)
UTF-32 (decimal) 24,950
C/C++/Java source code "\u6176"
Python source code u"\u6176"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No