Unicode Han Character 'U+65BB' (U+65BB)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-2724
kBigFive CCC3
kKPS1 48B7
kRSKangXi 70.4
kHanyuPinyin 32174.050:háng
kCNS1992 2-2724
kCCCII 243B6A
kGB5 4901
kMandarin háng
Encodings
HTML Entity (decimal) 斻
HTML Entity (hex) 斻
How to type in Microsoft Windows Alt +65BB
UTF-8 (hex) 0xE6 0x96 0xBB (e696bb)
UTF-8 (binary) 11100110:10010110:10111011
UTF-16 (hex) 0x65BB (65bb)
UTF-16 (decimal) 26,043
UTF-32 (hex) 0x000065BB (65bb)
UTF-32 (decimal) 26,043
C/C++/Java source code "\u65BB"
Python source code u"\u65BB"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No