Unicode Han Character 'to look at, look forward; to hope, expect' (U+671B)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 1-5B2C
kJapaneseOn BOU MOU
kHanyuPinlu wàng(1150) wang(29)
kKorean MANG
kSemanticVariant U+6722<kMatthews
kRSKangXi 74.7
kKPS0 DAD8
kXHC1983 1189.011,1189.040:wàng
kJapaneseKun NOZOMU NOZOMI MOCHI
kBigFive B1E6
kRSAdobe_Japan1_6 C+3692+74.4.7 C+3692+96.4.7 V+14036+74.4.7 V+14036+96.4.7 V+14037+74.4.7 V+14037+96.4.7
kGB1 4591
kGB0 4591
kCNS1992 1-5B2C
kCCCII 214362
kMandarin wàng
kJis0 4330
kEACC 214362
kMainlandTelegraph 2598
kKSC0 5648
kDefinition to look at, look forward; to hope, expect
kZVariant U+6722
kCantonese mong6
kHangul
kVietnamese vọng
kTang *miɑng miɑ̀ng
kHanyuPinyin 32080.020:wàng
kXerox 242:175
kTaiwanTelegraph 2598
Encodings
HTML Entity (decimal) &#26395;
HTML Entity (hex) &#x671b;
How to type in Microsoft Windows Alt +671B
UTF-8 (hex) 0xE6 0x9C 0x9B (e69c9b)
UTF-8 (binary) 11100110:10011100:10011011
UTF-16 (hex) 0x671B (671b)
UTF-16 (decimal) 26,395
UTF-32 (hex) 0x0000671B (671b)
UTF-32 (decimal) 26,395
C/C++/Java source code "\u671B"
Python source code u"\u671B"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No