Unicode Han Character 'U+6A4D' (U+6A4D)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-5766
kBigFive E9DB
kRSKangXi 75.12
kHanyuPinyin 21296.120:rùn
kCNS1992 2-5766
kCCCII 224155
kGB5 3610
kMandarin rùn
Encodings
HTML Entity (decimal) 橍
HTML Entity (hex) 橍
How to type in Microsoft Windows Alt +6A4D
UTF-8 (hex) 0xE6 0xA9 0x8D (e6a98d)
UTF-8 (binary) 11100110:10101001:10001101
UTF-16 (hex) 0x6A4D (6a4d)
UTF-16 (decimal) 27,213
UTF-32 (hex) 0x00006A4D (6a4d)
UTF-32 (decimal) 27,213
C/C++/Java source code "\u6A4D"
Python source code u"\u6A4D"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No