Unicode Han Character 'U+6B25' (U+6B25)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-274A
kBigFive CCE9
kRSKangXi 76.4
kHanyuPinyin 21495.010:yì,huān,yù 32135.090:yù,yì,huān
kCNS1992 2-274A
kCCCII 224374
kGB5 4225
kMandarin
Encodings
HTML Entity (decimal) 欥
HTML Entity (hex) 欥
How to type in Microsoft Windows Alt +6B25
UTF-8 (hex) 0xE6 0xAC 0xA5 (e6aca5)
UTF-8 (binary) 11100110:10101100:10100101
UTF-16 (hex) 0x6B25 (6b25)
UTF-16 (decimal) 27,429
UTF-32 (hex) 0x00006B25 (6b25)
UTF-32 (decimal) 27,429
C/C++/Java source code "\u6B25"
Python source code u"\u6B25"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No