Unicode Han Character 'mud; miry, muddy, stagnant' (U+6CDE)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-2766
kEACC 274927
kMainlandTelegraph 3438
kKPS1 50F5
kRSKangXi 85.5
kTraditionalVariant U+6FD8
kXHC1983 0836.030:nìng
kDefinition mud; miry, muddy, stagnant
kBigFive CD46
kCantonese ning6
kGB0 3702
kHanyuPinyin 31594.010:zhù,nìng
kCNS1992 2-2766
kCCCII 244A71
kMandarin nìng
Encodings
HTML Entity (decimal) 泞
HTML Entity (hex) 泞
How to type in Microsoft Windows Alt +6CDE
UTF-8 (hex) 0xE6 0xB3 0x9E (e6b39e)
UTF-8 (binary) 11100110:10110011:10011110
UTF-16 (hex) 0x6CDE (6cde)
UTF-16 (decimal) 27,870
UTF-32 (hex) 0x00006CDE (6cde)
UTF-32 (decimal) 27,870
C/C++/Java source code "\u6CDE"
Python source code u"\u6CDE"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No