Unicode Han Character 'lustre of gems; bright, lustrous' (U+7469)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 1-6D66
kJapaneseOn EI
kHanyuPinlu yíng(14)
kKorean HYENG YENG
kRSKangXi 96.10
kKPS0 F9C0
kXHC1983 1386.031:yíng
kJapaneseKun AKIRAKA MIGAKU SHIBOMU
kBigFive BCFC
kRSAdobe_Japan1_6 C+5675+96.5.10
kGB1 5108
kCNS1992 1-6D66
kCCCII 214B5D
kMandarin yíng
kJis0 6482
kSimplifiedVariant U+83B9
kEACC 214B5D
kKSC0 9109
kDefinition lustre of gems; bright, lustrous
kZVariant U+F9AE
kCantonese jing4
kHangul 영 형
kTang hiuæng qèng
kHanyuPinyin 21132.150:yíng,yǐng
kXerox 264:135
kTaiwanTelegraph 3853
Encodings
HTML Entity (decimal) 瑩
HTML Entity (hex) 瑩
How to type in Microsoft Windows Alt +7469
UTF-8 (hex) 0xE7 0x91 0xA9 (e791a9)
UTF-8 (binary) 11100111:10010001:10101001
UTF-16 (hex) 0x7469 (7469)
UTF-16 (decimal) 29,801
UTF-32 (hex) 0x00007469 (7469)
UTF-32 (decimal) 29,801
C/C++/Java source code "\u7469"
Python source code u"\u7469"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No