Unicode Han Character 'U+75CB' (U+75CB)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-3744
kBigFive D6A1
kRSKangXi 104.6
kHanyuPinyin 42671.090:téng,chóng
kCNS1992 2-3744
kCCCII 225E5D
kGB5 6103
kMandarin téng
Encodings
HTML Entity (decimal) 痋
HTML Entity (hex) 痋
How to type in Microsoft Windows Alt +75CB
UTF-8 (hex) 0xE7 0x97 0x8B (e7978b)
UTF-8 (binary) 11100111:10010111:10001011
UTF-16 (hex) 0x75CB (75cb)
UTF-16 (decimal) 30,155
UTF-32 (hex) 0x000075CB (75cb)
UTF-32 (decimal) 30,155
C/C++/Java source code "\u75CB"
Python source code u"\u75CB"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No