Unicode Han Character 'U+801B' (U+801B)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-3845
kBigFive D741
kKPS1 69D9
kRSKangXi 127.5
kHanyuPinyin 42772.040:yí,chí
kCNS1992 2-3845
kGB3 6420
kCCCII 227640
kMandarin
Encodings
HTML Entity (decimal) 耛
HTML Entity (hex) 耛
How to type in Microsoft Windows Alt +801B
UTF-8 (hex) 0xE8 0x80 0x9B (e8809b)
UTF-8 (binary) 11101000:10000000:10011011
UTF-16 (hex) 0x801B (801b)
UTF-16 (decimal) 32,795
UTF-32 (hex) 0x0000801B (801b)
UTF-32 (decimal) 32,795
C/C++/Java source code "\u801B"
Python source code u"\u801B"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No