Unicode Han Character 'U+845D' (U+845D)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-4661
kBigFive DFBC
kKPS1 6E78
kRSKangXi 140.9
kHanyuPinyin 53246.090:qíng,jìng
kCNS1992 2-4661
kGB3 7327
kCCCII 23226F
kMandarin qíng
Encodings
HTML Entity (decimal) 葝
HTML Entity (hex) 葝
How to type in Microsoft Windows Alt +845D
UTF-8 (hex) 0xE8 0x91 0x9D (e8919d)
UTF-8 (binary) 11101000:10010001:10011101
UTF-16 (hex) 0x845D (845d)
UTF-16 (decimal) 33,885
UTF-32 (hex) 0x0000845D (845d)
UTF-32 (decimal) 33,885
C/C++/Java source code "\u845D"
Python source code u"\u845D"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No