Unicode Han Character 'U+89BB' (U+89BB)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-5D2A
kEACC 2F312B
kKPS1 751E
kRSKangXi 147.13
kCNS1992 3-5D2A
kXHC1983 0942.062:qū 0947.012:qù
kCCCII 2F312B
kGB5 4288
kMandarin
Encodings
HTML Entity (decimal) 覻
HTML Entity (hex) 覻
How to type in Microsoft Windows Alt +89BB
UTF-8 (hex) 0xE8 0xA6 0xBB (e8a6bb)
UTF-8 (binary) 11101000:10100110:10111011
UTF-16 (hex) 0x89BB (89bb)
UTF-16 (decimal) 35,259
UTF-32 (hex) 0x000089BB (89bb)
UTF-32 (decimal) 35,259
C/C++/Java source code "\u89BB"
Python source code u"\u89BB"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No