Unicode Han Character 'U+8A0B' (U+8A0B)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-337B
kKPS1 7595
kRSKangXi 149.3
kHanyuPinyin 63942.070:diào
kCNS1992 3-337B
kGB3 8259
kCCCII 233174
kMandarin diào
Encodings
HTML Entity (decimal) 訋
HTML Entity (hex) 訋
How to type in Microsoft Windows Alt +8A0B
UTF-8 (hex) 0xE8 0xA8 0x8B (e8a88b)
UTF-8 (binary) 11101000:10101000:10001011
UTF-16 (hex) 0x8A0B (8a0b)
UTF-16 (decimal) 35,339
UTF-32 (hex) 0x00008A0B (8a0b)
UTF-32 (decimal) 35,339
C/C++/Java source code "\u8A0B"
Python source code u"\u8A0B"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No