Unicode Han Character 'U+8A9B' (U+8A9B)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-495E
kKPS1 7660
kRSKangXi 149.7
kHanyuPinyin 63980.060:qīn
kCNS1992 3-495E
kGB3 8338
kCCCII 254425
kMandarin qīn
Encodings
HTML Entity (decimal) 誛
HTML Entity (hex) 誛
How to type in Microsoft Windows Alt +8A9B
UTF-8 (hex) 0xE8 0xAA 0x9B (e8aa9b)
UTF-8 (binary) 11101000:10101010:10011011
UTF-16 (hex) 0x8A9B (8a9b)
UTF-16 (decimal) 35,483
UTF-32 (hex) 0x00008A9B (8a9b)
UTF-32 (decimal) 35,483
C/C++/Java source code "\u8A9B"
Python source code u"\u8A9B"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No