Unicode Han Character 'ask, request; invite; please' (U+8ACB)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 1-6E79
kJapaneseOn SEI SHOU SHIN
kHanyuPinlu qǐng(585)
kKorean CHENG
kRSKangXi 149.8
kKPS0 EDDD
kJapaneseKun KOU UKERU KOI
kBigFive BDD0
kRSAdobe_Japan1_6 C+2661+149.7.8 C+2661+174.8.7 V+13872+149.7.8 V+13872+174.8.7
kGB1 3975
kCNS1992 1-6E79
kCCCII 21587A
kMandarin qǐng
kJis0 3233
kSimplifiedVariant U+8BF7
kEACC 4B587A
kKSC0 8475
kDefinition ask, request; invite; please
kCantonese ceng2 cing2
kHangul
kVietnamese thỉnh
kTang *tsiɛ̌ng
kHanyuPinyin 63981.030:qǐng,qìng,qíng
kXerox 242:072
kTaiwanTelegraph 6153
Encodings
HTML Entity (decimal) 請
HTML Entity (hex) 請
How to type in Microsoft Windows Alt +8ACB
UTF-8 (hex) 0xE8 0xAB 0x8B (e8ab8b)
UTF-8 (binary) 11101000:10101011:10001011
UTF-16 (hex) 0x8ACB (8acb)
UTF-16 (decimal) 35,531
UTF-32 (hex) 0x00008ACB (8acb)
UTF-32 (decimal) 35,531
C/C++/Java source code "\u8ACB"
Python source code u"\u8ACB"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No