Unicode Han Character 'U+8B36' (U+8B36)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-6353
kBigFive F0E8
kKPS1 773C
kRSKangXi 149.11
kHanyuPinyin 64014.030:zhuó,shù,zhē
kCNS1992 2-6353
kCCCII 233425
kGB5 8278
kMandarin zhuó
Encodings
HTML Entity (decimal) 謶
HTML Entity (hex) 謶
How to type in Microsoft Windows Alt +8B36
UTF-8 (hex) 0xE8 0xAC 0xB6 (e8acb6)
UTF-8 (binary) 11101000:10101100:10110110
UTF-16 (hex) 0x8B36 (8b36)
UTF-16 (decimal) 35,638
UTF-32 (hex) 0x00008B36 (8b36)
UTF-32 (decimal) 35,638
C/C++/Java source code "\u8B36"
Python source code u"\u8B36"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No