Unicode Han Character 'U+8B40' (U+8B40)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-6726
kBigFive F2F9
kKPS1 777A
kRSKangXi 149.12
kHanyuPinyin 64016.040:hàn,xiàn
kCNS1992 2-6726
kGB3 8390
kCCCII 23344B
kMandarin hàn
Encodings
HTML Entity (decimal) 譀
HTML Entity (hex) 譀
How to type in Microsoft Windows Alt +8B40
UTF-8 (hex) 0xE8 0xAD 0x80 (e8ad80)
UTF-8 (binary) 11101000:10101101:10000000
UTF-16 (hex) 0x8B40 (8b40)
UTF-16 (decimal) 35,648
UTF-32 (hex) 0x00008B40 (8b40)
UTF-32 (decimal) 35,648
C/C++/Java source code "\u8B40"
Python source code u"\u8B40"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No