Unicode Han Character 'U+8D7B' (U+8D7B)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-3957
kBigFive D7D4
kRSKangXi 156.4
kHanyuPinyin 53478.120:xiǎn
kCNS1992 2-3957
kCCCII 23375B
kMandarin xiǎn
Encodings
HTML Entity (decimal) 赻
HTML Entity (hex) 赻
How to type in Microsoft Windows Alt +8D7B
UTF-8 (hex) 0xE8 0xB5 0xBB (e8b5bb)
UTF-8 (binary) 11101000:10110101:10111011
UTF-16 (hex) 0x8D7B (8d7b)
UTF-16 (decimal) 36,219
UTF-32 (hex) 0x00008D7B (8d7b)
UTF-32 (decimal) 36,219
C/C++/Java source code "\u8D7B"
Python source code u"\u8D7B"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No