Unicode Han Character 'to limp; walking; in motion' (U+8E61)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-636C
kJapaneseOn YOU SOU
kEACC 233A41
kKPS1 7B6C
kRSKangXi 157.11
kXHC1983 0916.070*,0916.071:qiāng 0919.050*,0919.051:qiàng
kJis1 6422
kDefinition to limp; walking; in motion
kBigFive F142
kCantonese coeng1
kRSAdobe_Japan1_6 C+19857+157.7.11
kHanyuPinyin 63736.140:qiāng,qiàng
kCNS1992 2-636C
kXerox 323:302
kCCCII 233A41
kGB5 7913
kMandarin qiāng
kTaiwanTelegraph 6476
Encodings
HTML Entity (decimal) 蹡
HTML Entity (hex) 蹡
How to type in Microsoft Windows Alt +8E61
UTF-8 (hex) 0xE8 0xB9 0xA1 (e8b9a1)
UTF-8 (binary) 11101000:10111001:10100001
UTF-16 (hex) 0x8E61 (8e61)
UTF-16 (decimal) 36,449
UTF-32 (hex) 0x00008E61 (8e61)
UTF-32 (decimal) 36,449
C/C++/Java source code "\u8E61"
Python source code u"\u8E61"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No