Unicode Characters in the Nyiakeng Puachue Hmong Block


Character Description Browser Image
U+1E100 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER MA 𞄀 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER MA (U+1E100)
U+1E101 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER TSA 𞄁 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER TSA (U+1E101)
U+1E102 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NTA 𞄂 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NTA (U+1E102)
U+1E103 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER TA 𞄃 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER TA (U+1E103)
U+1E104 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER HA 𞄄 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER HA (U+1E104)
U+1E105 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NA 𞄅 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NA (U+1E105)
U+1E106 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER XA 𞄆 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER XA (U+1E106)
U+1E107 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NKA 𞄇 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NKA (U+1E107)
U+1E108 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER CA 𞄈 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER CA (U+1E108)
U+1E109 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER LA 𞄉 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER LA (U+1E109)
U+1E10A NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER SA 𞄊 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER SA (U+1E10A)
U+1E10B NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER ZA 𞄋 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER ZA (U+1E10B)
U+1E10C NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NCA 𞄌 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NCA (U+1E10C)
U+1E10D NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NTSA 𞄍 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NTSA (U+1E10D)
U+1E10E NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER KA 𞄎 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER KA (U+1E10E)
U+1E10F NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER DA 𞄏 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER DA (U+1E10F)
U+1E110 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NYA 𞄐 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NYA (U+1E110)
U+1E111 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NRA 𞄑 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NRA (U+1E111)
U+1E112 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER VA 𞄒 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER VA (U+1E112)
U+1E113 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NTXA 𞄓 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NTXA (U+1E113)
U+1E114 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER TXA 𞄔 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER TXA (U+1E114)
U+1E115 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER FA 𞄕 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER FA (U+1E115)
U+1E116 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER RA 𞄖 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER RA (U+1E116)
U+1E117 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER QA 𞄗 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER QA (U+1E117)
U+1E118 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER YA 𞄘 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER YA (U+1E118)
U+1E119 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NQA 𞄙 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NQA (U+1E119)
U+1E11A NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER PA 𞄚 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER PA (U+1E11A)
U+1E11B NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER XYA 𞄛 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER XYA (U+1E11B)
U+1E11C NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NPA 𞄜 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NPA (U+1E11C)
U+1E11D NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER DLA 𞄝 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER DLA (U+1E11D)
U+1E11E NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NPLA 𞄞 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NPLA (U+1E11E)
U+1E11F NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER HAH 𞄟 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER HAH (U+1E11F)
U+1E120 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER MLA 𞄠 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER MLA (U+1E120)
U+1E121 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER PLA 𞄡 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER PLA (U+1E121)
U+1E122 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER GA 𞄢 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER GA (U+1E122)
U+1E123 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER RRA 𞄣 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER RRA (U+1E123)
U+1E124 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER A 𞄤 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER A (U+1E124)
U+1E125 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER AA 𞄥 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER AA (U+1E125)
U+1E126 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER I 𞄦 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER I (U+1E126)
U+1E127 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER U 𞄧 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER U (U+1E127)
U+1E128 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER O 𞄨 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER O (U+1E128)
U+1E129 NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER OO 𞄩 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER OO (U+1E129)
U+1E12A NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER E 𞄪 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER E (U+1E12A)
U+1E12B NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER EE 𞄫 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER EE (U+1E12B)
U+1E12C NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER W 𞄬 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER W (U+1E12C)
U+1E130 NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-B 𞄰 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-B (U+1E130)
U+1E131 NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-M 𞄱 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-M (U+1E131)
U+1E132 NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-J 𞄲 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-J (U+1E132)
U+1E133 NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-V 𞄳 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-V (U+1E133)
U+1E134 NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-S 𞄴 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-S (U+1E134)
U+1E135 NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-G 𞄵 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-G (U+1E135)
U+1E136 NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-D 𞄶 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-D (U+1E136)
U+1E137 NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN FOR PERSON 𞄷 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN FOR PERSON (U+1E137)
U+1E138 NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN FOR THING 𞄸 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN FOR THING (U+1E138)
U+1E139 NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN FOR LOCATION 𞄹 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN FOR LOCATION (U+1E139)
U+1E13A NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN FOR ANIMAL 𞄺 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN FOR ANIMAL (U+1E13A)
U+1E13B NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN FOR INVERTEBRATE 𞄻 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN FOR INVERTEBRATE (U+1E13B)
U+1E13C NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN XW XW 𞄼 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG SIGN XW XW (U+1E13C)
U+1E13D NYIAKENG PUACHUE HMONG SYLLABLE LENGTHENER 𞄽 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG SYLLABLE LENGTHENER (U+1E13D)
U+1E140 NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT ZERO 𞅀 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT ZERO (U+1E140)
U+1E141 NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT ONE 𞅁 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT ONE (U+1E141)
U+1E142 NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT TWO 𞅂 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT TWO (U+1E142)
U+1E143 NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT THREE 𞅃 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT THREE (U+1E143)
U+1E144 NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT FOUR 𞅄 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT FOUR (U+1E144)
U+1E145 NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT FIVE 𞅅 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT FIVE (U+1E145)
U+1E146 NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT SIX 𞅆 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT SIX (U+1E146)
U+1E147 NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT SEVEN 𞅇 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT SEVEN (U+1E147)
U+1E148 NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT EIGHT 𞅈 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT EIGHT (U+1E148)
U+1E149 NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT NINE 𞅉 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG DIGIT NINE (U+1E149)
U+1E14E NYIAKENG PUACHUE HMONG LOGOGRAM NYAJ 𞅎 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG LOGOGRAM NYAJ (U+1E14E)
U+1E14F NYIAKENG PUACHUE HMONG CIRCLED CA 𞅏 sample of NYIAKENG PUACHUE HMONG CIRCLED CA (U+1E14F)