Unicode Han Character 'U+5A3B' (U+5A3B)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-3524
kRSKangXi 38.8
kHanyuPinyin 21056.100:dōng,dòng
kCNS1992 3-3524
kGB3 2822
kCCCII 217B38
kMandarin dōng
Encodings
HTML Entity (decimal) 娻
HTML Entity (hex) 娻
How to type in Microsoft Windows Alt +5A3B
UTF-8 (hex) 0xE5 0xA8 0xBB (e5a8bb)
UTF-8 (binary) 11100101:10101000:10111011
UTF-16 (hex) 0x5A3B (5a3b)
UTF-16 (decimal) 23,099
UTF-32 (hex) 0x00005A3B (5a3b)
UTF-32 (decimal) 23,099
C/C++/Java source code "\u5A3B"
Python source code u"\u5A3B"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No