Unicode Han Character 'U+5A43' (U+5A43)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-3460
kJapaneseOn SOU SU
kBigFive D4DD
kRSKangXi 38.8
kHanyuPinyin 21061.120:cóng
kCNS1992 2-3460
kCCCII 217B2B
kMandarin cóng
Encodings
HTML Entity (decimal) 婃
HTML Entity (hex) 婃
How to type in Microsoft Windows Alt +5A43
UTF-8 (hex) 0xE5 0xA9 0x83 (e5a983)
UTF-8 (binary) 11100101:10101001:10000011
UTF-16 (hex) 0x5A43 (5a43)
UTF-16 (decimal) 23,107
UTF-32 (hex) 0x00005A43 (5a43)
UTF-32 (decimal) 23,107
C/C++/Java source code "\u5A43"
Python source code u"\u5A43"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No