Unicode Han Character 'U+5BCB' (U+5BCB)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-3B36
kJapaneseOn KEN
kBigFive D8D2
kCantonese gin2
kKPS1 3E80
kRSKangXi 40.9
kHanyuPinyin 20942.010:jiàn
kCNS1992 2-3B36
kCCCII 217E64
kGB5 1991
kMandarin jiàn
Encodings
HTML Entity (decimal) 寋
HTML Entity (hex) 寋
How to type in Microsoft Windows Alt +5BCB
UTF-8 (hex) 0xE5 0xAF 0x8B (e5af8b)
UTF-8 (binary) 11100101:10101111:10001011
UTF-16 (hex) 0x5BCB (5bcb)
UTF-16 (decimal) 23,499
UTF-32 (hex) 0x00005BCB (5bcb)
UTF-32 (decimal) 23,499
C/C++/Java source code "\u5BCB"
Python source code u"\u5BCB"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No