Unicode Han Character 'a mountain in Shenxi' (U+5D4F)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-3B34
kKPS1 3F9F
kRSKangXi 46.9
kHanyuPinyin 10788.050:zōng
kCNS1992 3-3B34
kGB3 2531
kCCCII 222533
kMandarin zōng
kDefinition a mountain in Shenxi
Encodings
HTML Entity (decimal) 嵏
HTML Entity (hex) 嵏
How to type in Microsoft Windows Alt +5D4F
UTF-8 (hex) 0xE5 0xB5 0x8F (e5b58f)
UTF-8 (binary) 11100101:10110101:10001111
UTF-16 (hex) 0x5D4F (5d4f)
UTF-16 (decimal) 23,887
UTF-32 (hex) 0x00005D4F (5d4f)
UTF-32 (decimal) 23,887
C/C++/Java source code "\u5D4F"
Python source code u"\u5D4F"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No