Unicode Han Character 'house, building; room' (U+623F)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 1-4D52
kJapaneseOn BOU HOU
kHanyuPinlu fáng(708)
kKorean PANG
kRSKangXi 63.4
kKPS0 DDB6
kXHC1983 0308.010:fáng
kJapaneseKun FUSA HEYA
kBigFive A9D0
kRSAdobe_Japan1_6 C+3690+63.4.4 C+3690+70.4.4 V+14035+63.4.4 V+14035+70.4.4
kGB1 2331
kGB0 2331
kCNS1992 1-4D52
kCCCII 213F73
kMandarin fáng
kJis0 4328
kEACC 213F73
kMainlandTelegraph 2075
kKSC0 5914
kDefinition house, building; room
kCantonese fong2 fong4
kHangul
kVietnamese phòng
kTang *bhiɑng
kHanyuPinyin 32260.040:fáng,páng
kXerox 243:052
kTaiwanTelegraph 2075
Encodings
HTML Entity (decimal) 房
HTML Entity (hex) 房
How to type in Microsoft Windows Alt +623F
UTF-8 (hex) 0xE6 0x88 0xBF (e688bf)
UTF-8 (binary) 11100110:10001000:10111111
UTF-16 (hex) 0x623F (623f)
UTF-16 (decimal) 25,151
UTF-32 (hex) 0x0000623F (623f)
UTF-32 (decimal) 25,151
C/C++/Java source code "\u623F"
Python source code u"\u623F"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No