Unicode Han Character 'U+646A' (U+646A)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-4723
kVietnamese rướn
kRSKangXi 64.11
kHanyuPinyin 31950.120:jiāng,qiàng
kCNS1992 3-4723
kCCCII 243750
kGB5 4476
kMandarin jiāng
Encodings
HTML Entity (decimal) 摪
HTML Entity (hex) 摪
How to type in Microsoft Windows Alt +646A
UTF-8 (hex) 0xE6 0x91 0xAA (e691aa)
UTF-8 (binary) 11100110:10010001:10101010
UTF-16 (hex) 0x646A (646a)
UTF-16 (decimal) 25,706
UTF-32 (hex) 0x0000646A (646a)
UTF-32 (decimal) 25,706
C/C++/Java source code "\u646A"
Python source code u"\u646A"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No