Unicode Han Character 'U+674A' (U+674A)

Unicode Han Character 'U+674A' (U+674A)

previous character next character

Unicode Han Data
kIRG_GSource GE-3C42
kCNS1986 E-2649
kEACC 223A71
kIRGKangXi 0511.070
kCangjie DLLL
kRSKangXi 75.3
kKangXi 0511.070
kIRG_TSource T3-2649
kRSUnicode 75.3
kMorohashi 14455
kIRGDaiKanwaZiten 14455
kIRGHanyuDaZidian 21161.010
kHanYu 21161.010
kCNS1992 3-2649
kCCCII 223A71
kMandarin xún
kTotalStrokes 7
Encodings
HTML Entity (decimal) 杊
HTML Entity (hex) 杊
How to type in Microsoft Windows Alt +674A
UTF-8 (hex) 0xE6 0x9D 0x8A (e69d8a)
UTF-8 (binary) 11100110:10011101:10001010
UTF-16 (hex) 0x674A (674a)
UTF-16 (decimal) 26,442
UTF-32 (hex) 0x0000674A (674a)
UTF-32 (decimal) 26,442
C/C++/Java source code "\u674A"
Python source code u"\u674A"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No