Unicode Han Character 'U+678A' (U+678A)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-294A
kKPS1 4AD4
kRSKangXi 75.4
kHanyuPinyin 21173.160:àng
kCNS1992 3-294A
kGB3 3269
kXHC1983 0010.080:àng
kCCCII 223B43
kMandarin àng
Encodings
HTML Entity (decimal) 枊
HTML Entity (hex) 枊
How to type in Microsoft Windows Alt +678A
UTF-8 (hex) 0xE6 0x9E 0x8A (e69e8a)
UTF-8 (binary) 11100110:10011110:10001010
UTF-16 (hex) 0x678A (678a)
UTF-16 (decimal) 26,506
UTF-32 (hex) 0x0000678A (678a)
UTF-32 (decimal) 26,506
C/C++/Java source code "\u678A"
Python source code u"\u678A"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No