Unicode Han Character 'U+67CD' (U+67CD)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-2B2D
kBigFive CF4B
kCantonese joeng1 joeng2
kKPS1 4B2D
kRSKangXi 75.5
kHanyuPinyin 21183.040:yǎng,yàng,yīng
kCNS1992 2-2B2D
kGB3 3278
kCCCII 223B76
kMandarin yǎng
Encodings
HTML Entity (decimal) 柍
HTML Entity (hex) 柍
How to type in Microsoft Windows Alt +67CD
UTF-8 (hex) 0xE6 0x9F 0x8D (e69f8d)
UTF-8 (binary) 11100110:10011111:10001101
UTF-16 (hex) 0x67CD (67cd)
UTF-16 (decimal) 26,573
UTF-32 (hex) 0x000067CD (67cd)
UTF-32 (decimal) 26,573
C/C++/Java source code "\u67CD"
Python source code u"\u67CD"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No