Unicode Han Character 'squared timber; angle, edge' (U+68F1)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-3C54
kJapaneseOn ROU RYOU CHOU
kEACC 223D73
kMainlandTelegraph 2789
kSemanticVariant U+7A1C<kMeyerWempe U+695E<kFenn
kJIS0213 1,85,78
kKPS1 4BEE
kRSKangXi 75.8
kXHC1983 0687.070:lēng 0687.100:léng 0719.030:líng
kJis1 3615
kDefinition squared timber; angle, edge
kBigFive D9B1
kCantonese ling4
kRSAdobe_Japan1_6 C+14641+75.4.8
kVietnamese săng
kGB1 3266
kTang ləng lə̀ng
kGB0 3266
kHanyuPinyin 21224.010:léng,lèng,lēng,líng,chēng
kCNS1992 2-3C54
kXerox 322:113
kCCCII 223D73
kMandarin léng
kTaiwanTelegraph 2789
Encodings
HTML Entity (decimal) &#26865;
HTML Entity (hex) &#x68f1;
How to type in Microsoft Windows Alt +68F1
UTF-8 (hex) 0xE6 0xA3 0xB1 (e6a3b1)
UTF-8 (binary) 11100110:10100011:10110001
UTF-16 (hex) 0x68F1 (68f1)
UTF-16 (decimal) 26,865
UTF-32 (hex) 0x000068F1 (68f1)
UTF-32 (decimal) 26,865
C/C++/Java source code "\u68F1"
Python source code u"\u68F1"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No