Unicode Han Character 'U+68FF' (U+68FF)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-3C42
kVietnamese nghê
kRSKangXi 75.8
kHanyuPinyin 21233.090:ní,niè
kCNS1992 3-3C42
kCCCII 244079
kMandarin
Encodings
HTML Entity (decimal) 棿
HTML Entity (hex) 棿
How to type in Microsoft Windows Alt +68FF
UTF-8 (hex) 0xE6 0xA3 0xBF (e6a3bf)
UTF-8 (binary) 11100110:10100011:10111111
UTF-16 (hex) 0x68FF (68ff)
UTF-16 (decimal) 26,879
UTF-32 (hex) 0x000068FF (68ff)
UTF-32 (decimal) 26,879
C/C++/Java source code "\u68FF"
Python source code u"\u68FF"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No