Unicode Han Character 'U+6B1C' (U+6B1C)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-6165
kKPS1 4E64
kRSKangXi 75.22
kHanyuPinyin 21327.010:náng
kCNS1992 3-6165
kGB3 3568
kCCCII 244476
kMandarin náng
Encodings
HTML Entity (decimal) 欜
HTML Entity (hex) 欜
How to type in Microsoft Windows Alt +6B1C
UTF-8 (hex) 0xE6 0xAC 0x9C (e6ac9c)
UTF-8 (binary) 11100110:10101100:10011100
UTF-16 (hex) 0x6B1C (6b1c)
UTF-16 (decimal) 27,420
UTF-32 (hex) 0x00006B1C (6b1c)
UTF-32 (decimal) 27,420
C/C++/Java source code "\u6B1C"
Python source code u"\u6B1C"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No