Unicode Han Character 'U+6B8E' (U+6B8E)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-3641
kBigFive D5DD
kRSKangXi 78.7
kHanyuPinyin 21387.130:qià
kCNS1992 2-3641
kCCCII 24474A
kMandarin qià
Encodings
HTML Entity (decimal) 殎
HTML Entity (hex) 殎
How to type in Microsoft Windows Alt +6B8E
UTF-8 (hex) 0xE6 0xAE 0x8E (e6ae8e)
UTF-8 (binary) 11100110:10101110:10001110
UTF-16 (hex) 0x6B8E (6b8e)
UTF-16 (decimal) 27,534
UTF-32 (hex) 0x00006B8E (6b8e)
UTF-32 (decimal) 27,534
C/C++/Java source code "\u6B8E"
Python source code u"\u6B8E"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No