Unicode Han Character 'U+6E8B' (U+6E8B)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-6541
kEACC 224B3B
kHKSCS 95D3
kCantonese jing4
kVietnamese duềnh
kRSKangXi 85.9
kHanyuPinyin 80023.280:yíng
kCNS1992 3-6541
kCCCII 224B3B
kMandarin yíng
Encodings
HTML Entity (decimal) 溋
HTML Entity (hex) 溋
How to type in Microsoft Windows Alt +6E8B
UTF-8 (hex) 0xE6 0xBA 0x8B (e6ba8b)
UTF-8 (binary) 11100110:10111010:10001011
UTF-16 (hex) 0x6E8B (6e8b)
UTF-16 (decimal) 28,299
UTF-32 (hex) 0x00006E8B (6e8b)
UTF-32 (decimal) 28,299
C/C++/Java source code "\u6E8B"
Python source code u"\u6E8B"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No