Unicode Han Character 'river in Guangxi province' (U+6E8E)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-4446
kEACC 224B5E
kGB8 9308
kMainlandTelegraph 3370
kKPS1 52DA
kRSKangXi 85.10
kDefinition river in Guangxi province
kBigFive DE60
kCantonese gwai3
kHanyuPinyin 31695.010:yàn,guì
kCNS1992 2-4446
kGB3 5344
kXerox 304:112
kCCCII 224B5E
kMandarin yàn
kTaiwanTelegraph 8692
Encodings
HTML Entity (decimal) 溎
HTML Entity (hex) 溎
How to type in Microsoft Windows Alt +6E8E
UTF-8 (hex) 0xE6 0xBA 0x8E (e6ba8e)
UTF-8 (binary) 11100110:10111010:10001110
UTF-16 (hex) 0x6E8E (6e8e)
UTF-16 (decimal) 28,302
UTF-32 (hex) 0x00006E8E (6e8e)
UTF-32 (decimal) 28,302
C/C++/Java source code "\u6E8E"
Python source code u"\u6E8E"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No