Unicode Han Character 'U+72CB' (U+72CB)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-277D
kBigFive CD5D
kCantonese ji4 ngan4
kKPS1 57BD
kRSKangXi 94.5
kHanyuPinyin 21338.080:yí,quán,chí
kCNS1992 2-277D
kGB3 3587
kCCCII 225663
kMandarin
Encodings
HTML Entity (decimal) 狋
HTML Entity (hex) 狋
How to type in Microsoft Windows Alt +72CB
UTF-8 (hex) 0xE7 0x8B 0x8B (e78b8b)
UTF-8 (binary) 11100111:10001011:10001011
UTF-16 (hex) 0x72CB (72cb)
UTF-16 (decimal) 29,387
UTF-32 (hex) 0x000072CB (72cb)
UTF-32 (decimal) 29,387
C/C++/Java source code "\u72CB"
Python source code u"\u72CB"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No