Unicode Han Character 'U+7452' (U+7452)

previous character next character

Unicode Han Data
kSimplifiedVariant U+739A
kCNS1986 2-4478
kJapaneseOn CHOU TOU JOU
kEACC 225A4F
kJIS0213 2,80,85
kKPS1 595A
kRSKangXi 96.9
kXHC1983 0125.051:chàng 1336.031:yáng
kJis1 4431
kBigFive DEB4
kCantonese coeng3 dong6 joeng4
kRSAdobe_Japan1_6 C+18100+96.4.9
kHanyuPinyin 21126.040:chàng,yáng,dàng
kCNS1992 2-4478
kGB3 3092
kCCCII 225A4F
kMandarin chàng
Encodings
HTML Entity (decimal) 瑒
HTML Entity (hex) 瑒
How to type in Microsoft Windows Alt +7452
UTF-8 (hex) 0xE7 0x91 0x92 (e79192)
UTF-8 (binary) 11100111:10010001:10010010
UTF-16 (hex) 0x7452 (7452)
UTF-16 (decimal) 29,778
UTF-32 (hex) 0x00007452 (7452)
UTF-32 (decimal) 29,778
C/C++/Java source code "\u7452"
Python source code u"\u7452"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No