Unicode Han Character 'U+7B00' (U+7B00)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-2C63
kBigFive D042
kVietnamese măng
kRSKangXi 118.3
kHanyuPinyin 52949.020:máng
kCNS1992 2-2C63
kCCCII 247458
kMandarin máng
Encodings
HTML Entity (decimal) 笀
HTML Entity (hex) 笀
How to type in Microsoft Windows Alt +7B00
UTF-8 (hex) 0xE7 0xAC 0x80 (e7ac80)
UTF-8 (binary) 11100111:10101100:10000000
UTF-16 (hex) 0x7B00 (7b00)
UTF-16 (decimal) 31,488
UTF-32 (hex) 0x00007B00 (7b00)
UTF-32 (decimal) 31,488
C/C++/Java source code "\u7B00"
Python source code u"\u7B00"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No