Unicode Han Character 'U+7B6B' (U+7B6B)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-434D
kRSKangXi 118.7
kHanyuPinyin 52973.080:zhì,zhǐ
kCNS1992 3-434D
kGB3 6743
kCCCII 247567
kMandarin zhì
Encodings
HTML Entity (decimal) 筫
HTML Entity (hex) 筫
How to type in Microsoft Windows Alt +7B6B
UTF-8 (hex) 0xE7 0xAD 0xAB (e7adab)
UTF-8 (binary) 11100111:10101101:10101011
UTF-16 (hex) 0x7B6B (7b6b)
UTF-16 (decimal) 31,595
UTF-32 (hex) 0x00007B6B (7b6b)
UTF-32 (decimal) 31,595
C/C++/Java source code "\u7B6B"
Python source code u"\u7B6B"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No