Unicode Han Character 'U+7BCD' (U+7BCD)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-4D63
kKPS1 6496
kRSKangXi 118.9
kHanyuPinyin 52992.070:qiū
kCNS1992 3-4D63
kGB3 6848
kCCCII 226C71
kMandarin qiū
Encodings
HTML Entity (decimal) 篍
HTML Entity (hex) 篍
How to type in Microsoft Windows Alt +7BCD
UTF-8 (hex) 0xE7 0xAF 0x8D (e7af8d)
UTF-8 (binary) 11100111:10101111:10001101
UTF-16 (hex) 0x7BCD (7bcd)
UTF-16 (decimal) 31,693
UTF-32 (hex) 0x00007BCD (7bcd)
UTF-32 (decimal) 31,693
C/C++/Java source code "\u7BCD"
Python source code u"\u7BCD"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No