Unicode Han Character 'U+812D' (U+812D)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-384D
kBigFive D749
kKPS1 6B27
kRSKangXi 130.7
kHanyuPinyin 32078.040:chéng
kCNS1992 2-384D
kGB3 4506
kCCCII 22785B
kMandarin chéng
Encodings
HTML Entity (decimal) 脭
HTML Entity (hex) 脭
How to type in Microsoft Windows Alt +812D
UTF-8 (hex) 0xE8 0x84 0xAD (e884ad)
UTF-8 (binary) 11101000:10000100:10101101
UTF-16 (hex) 0x812D (812d)
UTF-16 (decimal) 33,069
UTF-32 (hex) 0x0000812D (812d)
UTF-32 (decimal) 33,069
C/C++/Java source code "\u812D"
Python source code u"\u812D"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No