Unicode Han Character 'U+8143' (U+8143)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-3F2F
kBigFive DB4A
kKPS1 6B3E
kRSKangXi 130.8
kHanyuPinyin 32089.080:kuì,quān,quán,juàn
kCNS1992 2-3F2F
kGB3 4529
kCCCII 22787B
kMandarin kuì
Encodings
HTML Entity (decimal) 腃
HTML Entity (hex) 腃
How to type in Microsoft Windows Alt +8143
UTF-8 (hex) 0xE8 0x85 0x83 (e88583)
UTF-8 (binary) 11101000:10000101:10000011
UTF-16 (hex) 0x8143 (8143)
UTF-16 (decimal) 33,091
UTF-32 (hex) 0x00008143 (8143)
UTF-32 (decimal) 33,091
C/C++/Java source code "\u8143"
Python source code u"\u8143"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No