Unicode Han Character 'U+815D' (U+815D)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-437B
kKPS1 6B6C
kRSKangXi 130.9
kHanyuPinyin 32094.120:ní,ruǎn,nào,nèn,ér
kCNS1992 3-437B
kGB3 4541
kCCCII 22793D
kMandarin
Encodings
HTML Entity (decimal) 腝
HTML Entity (hex) 腝
How to type in Microsoft Windows Alt +815D
UTF-8 (hex) 0xE8 0x85 0x9D (e8859d)
UTF-8 (binary) 11101000:10000101:10011101
UTF-16 (hex) 0x815D (815d)
UTF-16 (decimal) 33,117
UTF-32 (hex) 0x0000815D (815d)
UTF-32 (decimal) 33,117
C/C++/Java source code "\u815D"
Python source code u"\u815D"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No