Unicode Han Character 'U+81E6' (U+81E6)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-3F37
kBigFive DB52
kKPS1 6C2F
kRSKangXi 131.6
kHanyuPinyin 42802.140:guàng,jiǒng
kCNS1992 2-3F37
kCCCII 252C24
kMandarin guàng
Encodings
HTML Entity (decimal) 臦
HTML Entity (hex) 臦
How to type in Microsoft Windows Alt +81E6
UTF-8 (hex) 0xE8 0x87 0xA6 (e887a6)
UTF-8 (binary) 11101000:10000111:10100110
UTF-16 (hex) 0x81E6 (81e6)
UTF-16 (decimal) 33,254
UTF-32 (hex) 0x000081E6 (81e6)
UTF-32 (decimal) 33,254
C/C++/Java source code "\u81E6"
Python source code u"\u81E6"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No