Unicode Han Character 'U+847B' (U+847B)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-442E
kVietnamese bông
kKPS1 6E7E
kRSKangXi 140.9
kHanyuPinyin 53253.100:lán
kCNS1992 3-442E
kGB3 7233
kCCCII 23232A
kMandarin lán
Encodings
HTML Entity (decimal) 葻
HTML Entity (hex) 葻
How to type in Microsoft Windows Alt +847B
UTF-8 (hex) 0xE8 0x91 0xBB (e891bb)
UTF-8 (binary) 11101000:10010001:10111011
UTF-16 (hex) 0x847B (847b)
UTF-16 (decimal) 33,915
UTF-32 (hex) 0x0000847B (847b)
UTF-32 (decimal) 33,915
C/C++/Java source code "\u847B"
Python source code u"\u847B"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No