Unicode Han Character 'U+869B' (U+869B)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 E-336B
kKPS1 712F
kRSKangXi 142.4
kHanyuPinyin 42838.130:zhòng
kCNS1992 3-336B
kGB3 6562
kXHC1983 1501.050:zhòng
kCCCII 253832
kMandarin zhòng
Encodings
HTML Entity (decimal) 蚛
HTML Entity (hex) 蚛
How to type in Microsoft Windows Alt +869B
UTF-8 (hex) 0xE8 0x9A 0x9B (e89a9b)
UTF-8 (binary) 11101000:10011010:10011011
UTF-16 (hex) 0x869B (869b)
UTF-16 (decimal) 34,459
UTF-32 (hex) 0x0000869B (869b)
UTF-32 (decimal) 34,459
C/C++/Java source code "\u869B"
Python source code u"\u869B"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No