Unicode Han Character 'U+8908' (U+8908)

previous character next character

Unicode Han Data
kKPS1 7423
kHanyuPinyin 53103.070:chóng,chōng,zhòng
kGB3 7106
kCCCII 232F3E
kMandarin chóng
Encodings
HTML Entity (decimal) 褈
HTML Entity (hex) 褈
How to type in Microsoft Windows Alt +8908
UTF-8 (hex) 0xE8 0xA4 0x88 (e8a488)
UTF-8 (binary) 11101000:10100100:10001000
UTF-16 (hex) 0x8908 (8908)
UTF-16 (decimal) 35,080
UTF-32 (hex) 0x00008908 (8908)
UTF-32 (decimal) 35,080
C/C++/Java source code "\u8908"
Python source code u"\u8908"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No