Unicode Han Character 'U+8B7A' (U+8B7A)

previous character next character

Unicode Han Data
kCNS1986 2-6C3F
kBigFive F650
kCantonese aai6 ngaai6
kKPS1 77C4
kRSKangXi 149.14
kHanyuPinyin 64028.040:ài,yǐ,nǐ,yì,yí
kCNS1992 2-6C3F
kGB3 8415
kCCCII 233472
kMandarin ài
Encodings
HTML Entity (decimal) 譺
HTML Entity (hex) 譺
How to type in Microsoft Windows Alt +8B7A
UTF-8 (hex) 0xE8 0xAD 0xBA (e8adba)
UTF-8 (binary) 11101000:10101101:10111010
UTF-16 (hex) 0x8B7A (8b7a)
UTF-16 (decimal) 35,706
UTF-32 (hex) 0x00008B7A (8b7a)
UTF-32 (decimal) 35,706
C/C++/Java source code "\u8B7A"
Python source code u"\u8B7A"
More...
Java Data
string.toUpperCase()
string.toLowerCase()
Character.UnicodeBlock CJK_UNIFIED_IDEOGRAPHS
Character.charCount() 1
Character.getDirectionality() DIRECTIONALITY_LEFT_TO_RIGHT [0]
Character.getNumericValue() -1
Character.getType() 5
Character.isDefined() Yes
Character.isDigit() No
Character.isIdentifierIgnorable() No
Character.isISOControl() No
Character.isJavaIdentifierPart() Yes
Character.isJavaIdentifierStart() Yes
Character.isLetter() Yes
Character.isLetterOrDigit() Yes
Character.isLowerCase() No
Character.isMirrored() No
Character.isSpaceChar() No
Character.isSupplementaryCodePoint() No
Character.isTitleCase() No
Character.isUnicodeIdentifierPart() Yes
Character.isUnicodeIdentifierStart() Yes
Character.isUpperCase() No
Character.isValidCodePoint() Yes
Character.isWhitespace() No