Emoji

Emoji “bento”


bento
Handle bento
Name bento
Unicode codepoint(s) BENTO BOX (U+1F371)
Image image for :bento:
Unicode browser display 🍱
Short code(s) :bento:
DoCoMo (none)
KDDI F391
SoftBank F9EC