Emoji

Emoji “chestnut”


chestnut
Handle chestnut
Name chestnut
Unicode codepoint(s) CHESTNUT (U+1F330)
Image image for :chestnut:
Unicode browser display 🌰
Short code(s) :chestnut:
DoCoMo (none)
KDDI F3F9
SoftBank (none)